forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-Długi

Program finansowy BS-DŁUGI służy do analizowania i generowania raportów w zakresie: wezwań do zapłaty, przeterminowanych faktur, przedsądowych wezwań do zapłaty. 


Oddzielnie dla każdego zakresu mogą być generowane różne raporty: listy kontrahentów zawierające tylko salda, szczegółowe listy zawierające wykaz przeterminowanych faktur, z ew. częściowymi zapłatami i pobraniami z przedpłat oraz pełne wydruki gotowe do wysyłki da kontrahentów. Dla każdego rodzaju wydruku może być stworzonych jeden, kilka lub więcej formularzy wydruków. Wydruki mogą w bardzo łatwy sposób modyfikowane i dostosowywane do swych potrzeb przez samych użytkowników poprzez modyfikacje danego projektu formularza wydruku.


Parametrami dla każdego z podanych zakresów są:

- stan rozrachunków na dany dzień (bieżący lub dowolny termin wsteczny)

- wielkość analizowanego przeterminowania, np. od 10- 70 dni,

- forma zapłaty (gotówka, przelew, kompensata, czek, przedpłata, itd.)

- wybrane stanowiska sprzedaży (w przypadku jeśli jest ich więcej niż jedno),

- osoba prowadząca,

- rejon geograficzny

- znacznik związany z grupą kontrahentów (wielu, kilku, jeden wybrany kontrahent).


Program BS-DŁUGI generuje pliki umożliwiając eksport dla programów kalkulacyjnych typu: MS-Excel, OpenOffice Calc, itp.

Baza danych jedna i wspólna dla wszystkich aplikacji (ewidencja finansowo-księgowa, sprzedaż, magazyn, kasa, itd).

Wszystkie wykonane analizy są pamiętane w bazie danych oraz może być tworzony zbiorczy dziennik wykonanych analiz dla celów kancelaryjnych i archiwalnych.

 
projekt i realizacja: machowiak.eu