forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


Nasze programy

Oferta PDF Drukuj Email

Oferujemy Państwu oprogramowanie finansowo-księgowe, wdrożenie i serwis oprogramowania. Umożliwiamy pełną integrację systemu ułatwiającą obsługę na wielu stanowiskach pracy jednocześnie. System informatyczny uruchamiamy od podstaw lub unowocześniamy już istniejący. Zakres naszych usług obejmuje również bezpłatną prezentację programów finansowo-księgowych i 30-dniowe wersje ewolucyjne (po dokonaniu odpowiednich uzgodnień technicznych z użytkownikiem) naszych aplikacji wraz z darmowymi materiałami informacyjnymi. Poniżej prezentujemy nasze poszczególne programy finansowo-księgowe:  

BS-FK

Program finansowo-księgowy posiada funkcje zgodne z polskimi przepisami i zasadami rachunkowości. Aplikacja pozwala na prowadzenie ksiąg dla kilku podmiotów gospodarczych wraz z możliwością wydzielenia wielu grup dostawców i odbiorców. Rozliczenia z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi są szeroko rozbudowane np. o takie funkcje jak: potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe czy struktura wiekowa zobowiązań i należności. Ponadto dla rozrachunków zagranicznych istnieje możliwość tworzenia automatycznej dekretacji różnic kursowych oraz jej analiza (comiesięczna oraz roczna). W rejestrze zakupów i sprzedaży VAT istnieją szczegółowe analizy-wydruki umożliwiające rozliczenie podatku VAT według: okresów rozliczenia, klasyfikacji zakupów, powiązań z innymi dokumentami księgowymi. Program posiada również rozbudowany mechanizm automatycznych dekretacji i automatycznego księgowania dokumentów pochodzących ze stanowisk. czytaj więcej...

BS-BUDŻET

Program finansowo-księgowy Bs-Budżet (wraz z Bs-Fk) jest przeznaczony do eksploatacji w zakładach i jednostkach budżetowych, w celu sporządzenia własnej klasyfikacji budżetowej zawierającej opcjonalnie podparagrafy w dowolnym układzie. W programie zawarty jest aktualny słownik działów, rozdziałów i paragrafów zarówno dla strony dochodów i wydatków. Słownik ten może być przedmiotem edycji przez użytkownika. czytaj więcej...

BS-BILANS

Program finansowy umożliwia stworzenie oraz wykorzystanie dostępnych w module szablonów wzorów bilansu wraz z wydrukiem samego projektu i gotowego zestawienia aktywów i pasywów. Został również wprowadzony mechanizm zapamiętywania każdego z wydruków, co umożliwia ponowny jego wydruk w postaci pierwotnej. czytaj więcej...

BS-WYNIK

Program finansowy pozwala na projektowanie i sporządzanie rachunku zysków i strat o różnym stopniu szczegółowości. Dostępne są szablony wzorów rachunku wyników w układzie kalkulacyjnym, porównawczym w dwóch językach polskim i angielskim. Możliwe jest też tworzenie własnych szablonów rachunku wyniku. czytaj więcej...

BS-CASH FLOW

Program finansowy umożliwia wygenerowanie projektu przepływów pieniężnych oraz edycji poszczególnych pozycji na podstawie informacji pochodzących z sprawozdań księgowych takich jak bilans i rachunek wyników dostępnych odpowiednio w programach Bs-Bilans i Bs-Wynik oraz szczegółowych danych pochodzących z programu Bs-Fk; takich jak kwoty z poszczególnych kont, sald i obrotów. Występuje również możliwość stworzenia tabel zawierających dane zewnętrzne niezwiązane z powyższymi programami i sprawozdaniami, którymi można zarządzać i dowolnie konfigurować. czytaj więcej...

BS-ANALIZY

Program finansowy umożliwia definiowanie przez użytkownika dowolnych projektów analiz finansowych. Każdy projekt w układzie dwu-poziomowym zawiera: składową, konto-maska. czytaj więcej...

BS-KADRY

Program kadrowo-płacowy prowadzi ewidencję pracowników potrzebnych do rozliczeń z ZUS-em oraz do naliczenia płac (współpraca z Bs-Płace). Program posiada ewidencje umów o pracę wraz ze wszystkimi zmianami, czasu pracy i przerw w pracy. czytaj więcej...

BS-PŁACE

Program kadrowo-płacowy umożliwia naliczenia płac, rozliczenia z ZUS i US oraz utworzenie wielu analiz. Występuje również możliwość definiowanie wielu wzorców naliczania płac: miesięczna lista płac, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki ZUS, wypłaty dodatkowe, umowy zlecenia, premie jubileuszowe itp. Ponadto program zawiera eksport danych do ZUS programem Płatnik RCA, RZA, RSA oraz automatyczne księgowanie dla BS-FK. czytaj więcej...

BS-KASA

Program finansowy Bs-Kasa przewidziany jest do wystawiania dokumentów kasowych, przyjęcia i wydania gotówki z kasy. Program realizuje tylko te dokumenty, które zostały zdefiniowane w BS-ADMIN F. Definicja taka polega na nadaniu nazwy operacji kasowej, rodzaju operacji KP lub KW oraz zaprojektowaniu szablonu każdej z operacji. czytaj więcej...

BS-MAGAZYN

Program finansowy posiada funkcję FIRST IN - FIRST OUT (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) dla rozchodów oraz dekretacja dokumentów rozchodu, dotychczas dekretacja do programu BS-FK była zbiorcza, obecnie eksportowany jest każdy z dokumentów oddzielnie. czytaj więcej...

BS-SPRZEDAŻ

Program finansowy BS-Sprzedaż umożliwia: edycję danych kontrahentów, nazwa1, nazwa2 i dane teleadresowe, wystawienie oraz rejestr faktur VAT, wystawienie oraz rejestr faktur korygujących VAT. czytaj więcej...

BS-ŚRODKI TRWAŁE

Program finansowy posiada możliwość: edycji kartoteki, automatycznego naliczania umorzeń, automatycznego tworzenia nowego roku obrachunkowego, wycofania naliczenia, stworzenia korekty w ewidencji oraz dokonania naliczenia umorzenia. możliwość stworzenia następujących dokumentów: przyjęcia OT, przekazania-przejęcia PT, zmiany miejsca użytkowania MT, zwiększenia/zmniejszenia wartości lub umorzenia ZW, likwidacji LT. czytaj więcej...

BS-POJAZDY

Program finansowy Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urząd miast i gminy, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. czytaj więcej...

BS-ADMIN

Bs-Admin nadzoruje poprawność pracy oraz dostęp do poszczególnych funkcji w środowisku programów finansowych (Bs-Fk, Bs-Kasa, Bs-Analizy, itp.). Obsługuje m.in. czynności związane z uprawnieniami użytkowników, księgą główną oraz z księgami pomocniczymi, operacjami na kontach księgowych, procedurami dekretacji automatycznej w module kasa, w module Fk, w module magazyn, w module sprzedaż oraz edycji słowników dla wszystkich programów BS-SOFT. Możliwość analizowania logów administratora i poszczególnych operatorów. czytaj więcej...

BS-DŁUGI

Program finansowy BS-DŁUGI służy do analizowania i generowania raportów w zakresie: wezwań do zapłaty, przeterminowanych faktur, przedsądowych wezwań do zapłaty. Program generuje pliki umożliwiając eksport dla programów kalkulacyjnych typu: MS-Excel, OpenOffice Calc, itp. Wszystkie wykonane analizy są pamiętane w bazie danych oraz może być tworzony zbiorczy dziennik wykonanych analiz dla celów kancelaryjnych i archiwalnych. czytaj więcej...

 


projekt i realizacja: machowiak.eu